ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » קורס דיני עבודה ויחסי עבודה

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

קורס דיני עבודה ויחסי עבודה

מסלולי לימוד
בוקר / ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

מוכנות ארגונית בדיני עבודה-הגנות מעסיק, עובד, עצמאי, ניתוח ותרגול תיקי אירוע בדיני עבודה CASE-STUDY.
10 הדברות בדיני עבודה | קליטת עובד חדש | שעות עבודה ומנוחה | חוק הגנת השכר | חוק שכר מינימום | הליך סיום יחסי עבודה אכיפת חוקי עבודה במישור המנהלי, והפלילי, מבחני סיום עבודה מוגנות מפיטורים ,מעודכן לחידושי החקיקה הפסיקה 2022.
תחום דיני העבודה מאופיין בדינמיות מרובה, בסבך חקיקה ופסיקה ולאחרונה אף התפתחה  בו אכיפה מנהלית ופלילית מרתיעה.
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה העצים את האחריות המנהלית של מעסיק בגין הפרת “הגרעין הקשה” של חוקי העבודה וצווי ההרחבה לתשלומי פנסיה מקיפה (ובמקביל, החמרת האחריות האישית של מנהליו ובראשם המנכ”ל). כפועל יוצא כך, “שומרי הסף” מטעם המעסיק מחוייבים כיום למקצועיות רבה בדיני עבודה על מנת למזער, ככל הניתן, את החשיפה הארגונית.
תכלית ההשתלמות להקנות “ארגז כלים” מעשי לפרישת הגנת “כיפת ברזל” מקצועית על המעסיק בתחום דיני העבודה.


קהל יעד ותנאי קבלה

חשבי שכר
מנהלי משאבי אנוש וכוח אדם
מנהלי כספים
רואי חשבון ויועצי מס


נושאי לימוד

1. “עשרת הדיברות” לשומר סף בדיני עבודה מתכונות העסקה (יחסי עבודה; יחסי קבלנות; “פרילאנס”; “מתלמד”; מתנדב)צורות שכר עבודה (שכר שעתי; משכורת חודשית; שנ”ג;תוספת מאמץ; שכר כולל (גלובאלי)סוגי עובדים (לתקופה קצובה/בלתי קצובה; שימור עובדים; הסדרי “קביעות”)“מעגלי זכויות” עובד (חוקי עבודה; מישור קיבוצי; חוזה עבודה ומנהגים ארגוניים) ובחינת יחסי הגומלין ההדדייםהסדרים כופים בדיני עבודה (“רשת ביטחון” סוציאלית)הזכות הניהולית של המעסיקביטוח פנסיוניהליך סיום יחסי עבודהסביבת עבודה מוגנת (לרבות: מניעת הטרדות מיניות, התנכלויות והתעמרויות)מישורי אחריות מעסיק (אזרחי; מנהלי ופלילי)
2. קליטת עובד חדש הליך הגיוס (לרבות: ראיון עבודה)ישומי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)עיקרים בחוזי עבודה אישיים וניתוח תבניות שונות של חוזי עבודההנחת אבני הבניין לנוהל קליטת עובדהכרת מסמכים ארגוניים נלווים לקליטת עובד חדש(לרבות: שמירת קניין רוחני; מגבלות בשימוש בתשתיות המעסיק; נספח רכב ועוד).
3. מערכת הנוכחות (חוק שעות עבודה ומנוחה) היקף תחולת החוק; “שעות עבודה”-מהן?; “שעות עבודה” לעומת “שעות נוכחות”; “העסקה קשיחה” לעומת “העסקה גמישה”; כוננויות ותורנויות; הפסקות במהלך ימי העבודה; היתרים בדבר הפסקות; הפסקות בין ימי עבודה; מכסת עבודה יומית/שבועית/חודשית; קיצור שבוע העבודה; מעבר לשבוע עבודה מקוצר; שעות עודפות; שעות נוספות; שעות נוספות גלובאליות; תקרות להעסקה נוספת; היתרים כלליים/מיוחדים; גמול מנוחה שבועית; מנוחת פיצוי; עבודת לילה; עבודה במשמרות; הפסקות; מנוחה שבועית; גמול מנוחה שבועית; ריבוי תוספות שכר; השלכות על שכר פנסיוני מבוטח; פנקס שעות עבודה; נטלי הוכחה; מאפייני הסכמי נוכחות; מצבת התרעות
4. מערכת השכר (חוק הגנת השכר) שכר עבודה-מהו?; שכר מולן; מועדי תשלום; היום הקובע לתשלום שכר עבודה; איסור שכר כולל; פיצוי הלנת שכר; הפחתת פיצוי הלנת שכר; פיצוי הלנת פיצויי פיטורים; התיישנות; עיקול שכר עבודה; ניכויים (מותרים ואסורים); העברת ניכויי שכר; פנקס שכר ותלוש שכר; לימוד מעמיק של היקף חובת פירוט תלוש השכר (תוספת); סקירת מכלול סוגיות נוספות המעוגנות בחוק (חובת תשלום במזומנים; תשלום בשווה כסף; איסור הגבלות; דרך תשלום השכר ועוד); יישומי מישורי אחריות מעסיק; אחריות נושאי משרה; חקיקת משנה רלוונטית.
5.”דיני מגן” נוספים: חוק שכר מינימום היקף תחולה; הזכות לשכר מינימום; “שכר מינימום לחודש”; “שכר מינימום יומי”; “שכר מינימום לשעה”; שכר מינימום לנוער עובד; שכר מינימום “מותאם”; מפעלים מוגנים; רכיבי השכר הנלקחים בחשבון לצורך עמידה בחובת שכר מינימום; מודעת שכר מינימום; חזקות ונטלי הוכחה; יישומי מישורי אחריות מעסיק; אחריות ניהולית.
חוק חופשה שנתית “שנת עבודה”; עובד זמני בשכר; תמורת חופשה; מכסות חופשה; “חופשה חוקית” לעומת “חופשה חוזית”; מועדי החופשה; רציפות חופשה; צבירת חופשה; דמי חופשה; פדיון חופשה; פנקס חופשה; התיישנות; דמי הבראה ודמי חגים (מכוח צווי הרחבה ארציים); יישומי מישורי אחריות מעסיק; אחריות ניהולית; חקיקת משנה רלוונטית.
מתכונות העסקה נוספות בחינת דגשים בהעסקת סוגי העובדים הבאים:(א) עובדי קבלן כוח אדם(ב) עובדי קבלן משנה(ג) עובדים זרים(ד) עובדי “אזור” (יהודה ושומרון)
6. הליך סיום יחסי עבודה הצגת מגבלות חוקיות והלכתיות לפיטורי עובד ומכלול השלכותיהםעיקרים בחובת השימוע (הקודמת לפיטורים)סקירה מתקדמת של יישומי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרותיציאה לגמלאותבחינת היקף הזכות לפיצויי פיטוריםדגשים במעמד גמר חשבון וסיום התחשבנות עם העובדכלים לניהול משברים ביחסי העבודה (תוך התמקדות בסכסוך כספי המתגלע עם העובד)
7. אכיפה מנהלית ופלילית ביחסי העבודה סקירת מישורי האחריות האזרחית, המנהלית והפלילית בחוקי העבודה ובחינת מגוון הדרכים למזעורה.הצגת מסכת המסמכים הנדרשים על-פי חוק מהמעסיק (לרבות: מודעות סטטוטוריות; פנקסים; אישורים שונים ועוד).הדמיית ביקורת מנהלית
8. עובדים “מיוחדים” סקירת דגשים בדיני העבודה הנוגעים למגזרי העובדים הבאים:עבודת נשיםזכויות הורה עובדעבודת נוערחיילים משוחררים
9. ביטוח פנסיוני סקירה יסודית של מכלול הסוגיות הבאות:סיכוני חיים כלכליים וענפי הביטוח הפנסיונירבדי ההגנה הפנסיוניתהיקף חובת ההגנה הפנסיונית ביחסי העבודההכרת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשקבחינה יסודית של יחסי הגומלין בין הביטוח הפנסיוני לדיני העבודה (לרבות: השלכות תחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים; אובדן כושר עבודה ועוד).
10. הדמייה ותרגול סקירת מגוון תרחישים ואירועים מעשיים לשם המחשת תכני הלימוד והטמעתם.ניתוח מעמיק של מגוון תלושי שכר ודו”חות נוכחות תוך שימת דגש מרבי על זיהוי הפרות חוקי עבודה.הצגת מסמכים שכיחים נוספים ביחסי עבודה ומכלול השלכותיהם בדיני עבודה (לרבות: טפסי 3-1 על-פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) וחוזי עבודה).תרגול שאלות בדיני עבודה (במכלול סוגיות דיני המגן המפורטים בסעיף 2 לעיל).

תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודי השתלמות מורחבת בדיני עבודה תוענק תעודת השתתפות מטעם מכללת מישלב


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר - 09:00-15:00
מסלול ערב - 17:30-20:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב