ראשי » חשבונאות, מיסים ומנהל » קורס מיסוי בינלאומי

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

קורס מיסוי בינלאומי

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

הקורס המקיף, ממונחי יסוד ועד לתכנוני מס, מעודכן לרפורמה וחידושים 2018, מכללת מישלב בשיתוף מומחי המיסים של TAXPERTS.
עקרונות היסוד במיסוי בינלאומי ליחיד ולחברה, הכרת עולם המיסוי, אמנות למניעת כפל מס, מבנה עסקי לתכנוני מס, הוראות BEPS  וה  OECD, חברות LLC, מיסוי מסחר אלקטרוני, מטבעות וירטואליים, ביטקוין,  דרופשיפינג באמצעות אמזון ו EBAY,  פסיקה רלוונטית והחלטות מיסוי של רשות המיסים ועוד…
קורס מעשי , המקנה ידע מקצועי רחב ברמה גבוהה, במיסוי בינלאומי ליחיד ולחברה, דגש על פרקטיקה מקצועית בארץ ובחו”ל,  הכרת שפת המס הבינלאומית, בעיות כפל מס ותאונות מס, דגשים בתכנוני מס והימנעות מקדימה מתאונות מס המביאות למיסוי כפול בין מדינות.
הקורס ילווה בטיפים מקצועיים ופתרונות פרקטיים להערכות מקדימה למיסוי כפול, ויסקור את מערכת המס בישראל תוך התייחסות למישור הבינלאומי בעולם עסקאות בינלאומיות, לרבות אמנות למניעת כפל מס.
רכישת “נכס מקצועי” בזמן קצר וחיזוק הביטחון העצמי לפעילות עסקית בעולם המיסוי הבינלאומי.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד עיקרי חוקי המיסוי הבינלאומיהיסטוריה חקיקתיתמעבר ממיסוי טריטוריאלי לפרסונאלי.לימוד העקרונות בבסיס החוק.כללי מקום הפקת ההכנסה וההשלכות לחבות המס: הכנסה מעסק, עסק אקראי, משלח יד, עבודה, ריבית דמי ניכיון והפרשי הצמדה, דמי שכירות, נכס בלתי מוחשי, קצבה מלוג ואנונה, חקלאות, דיבידנד, הימורים והגרלות.תרגיל מסכם בנושא.תושבות חברה ותושבות יחידעולה חדש ותושב חוזר ותיקהטבות מסתושבות חברה, שליטה וניהול:חשיבות המושג ברמה בינלאומית, רקע היסטורי, ניתוח פרשני, עמדת רשויות המס, חוזרים מקצועיים של רשות המיסים, פסקי דין מרכזיים.תושבות יחיד: תושב ישראל ותושב חוץ לפי הגדרת החוק.תושב ישראל היוצא לעבודה בחו”ל ורילוקיישן.דוגמאות מפסקי דין והחלטות מיסוי של רשות המיסים.הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק. פסיקה רלוונטית וחוזרים מקצועיים של רשות המיסים.אמנות למניעת מסי כפל בין מדינותתחולת האמנה.הגדרת תושבות של שתי מדינות מתקשרות.הגדרת מוסד קבע באמנת המס.מיסוי לפי סוגי הכנסות: הכנסה ממקרקעין, רווחי עסק, מיזמים משולבים, מס סניף, הכנסת עבודה, ריבית, תמלוגים, שכר חברי הנהלה, אמנים וספורטאים, קצבאות ואנונות, שירות ממשלתי, מרצים אמנים וסטודנטים, רווחי הון, נוהל הסכמה הדדית וחילופי מידע בין מדינות אמנה.זיכוי ממס בין מדינותהגדרות כלליות ומסי חוץ.מנגנון הזיכוי ממסי חוץ: תקרת זיכוי לחברה ויחיד, עודף זיכוי, מסי חוץ שאינם מוכרים, זיכוי ישיר וזיכוי עקיף, זיכוי בשל דיבידנד, הכנסת עבודה וכדומה.חברות מיוחדות:חברת משלח יד זרהחברה נשלטת זרהחברה נשלטת זרה: הגדרה, מיסוי הכנסות בעל שליטה בחברה נשלטת זרה, זיכוי רעיוני בשל מסי חוץ, חלוקת דיבידנד בפועל, מכירת מניות בחברה נשלטת זרה.חברת משלח יד זרה: הגדרה, מודל המס, חישוב ומיסוי הכנסה חייבת ודיבידנד רעיוני. דוגמא מרכזת.מחירי העברה בעסקאות בינלאומיותהגדרות, ומהות הסעיף.תחולה חוקתית.שיטות לקביעה וחישוב של מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות.תקנות מס הכנסה וטפסים רלוונטיים בעת הגשת דוחות כספיים.ההרצאה תועבר באנגלית.מיסוי אמריקאיעקרונות בסיסיים במיסוי יחיד וחברה בארצות הברית.סוגי המס החלים בארצות הברית.מיסוי ישראלים המשקיעים בנדל”ן בארצות הברית דרך חברות LLC.ההרצאה תועבר באנגלית.תכנוני מס במבנה חברות בינלאומית • עקרונות בתכנון מס בינלאומי.מבנה מיסוי אפשריים במבנה חברות בינלאומי, תוך ניצול הטבות מסוימות של מדינות אמנה.פטור השתתפות לחברת החזקות ישראלית: הגדרות, פטור ממס לחברות החזקות ישראלית ברווח הון, דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה, זיכוי ממס חוץ.פעילות עסקית מחו”ל לישראל: חברה או נציגות פיסקלית.המלחמה ב”מקלטי המס”הסטת מס בין מדינותחילופי מידע בעולם בינלאומיגילוי מרצון בינלאומיתוכנית ה BEPS  של ארגון ה OECDBase Erosion and Profit Shifting Projectהשפעת ה BEPS על תכנוני מס בינלאומיים, האם יישארו מקלטי מס ?!חילופי מידע לפי הסכמים בינלאומיים.יישום הסכמי FATCA .נוהל גילוי מרצון, כפועל יוצא לעולם של חילופי מידע.השפעת דרישות הלבנת ההון על המערכת הבנקאית ועל החשיפה מול רשויות המס.מיסוי במסחר אלקטרונימיסוי בעולם הווירטואלימושגי יסוד בכלכלה הדיגיטליתעסקים באינטרנט ובענןמיסוי דרופשיפינג: amazon, EBAY, alibaba, aliexpressחבות מע”מ במסחר אלקטרוני בינלאומימיסוי פעילות במטבעות וירטואלים, ביטקוין, אתריום, ריפלהנפקות מטבע ראשוניות ICO’sחוות דעת , החלטות מיסוי ופרה רולינג מול רשויות המסמושגי יסוד.היתרונות והחסרונות בין החלטת מיסוי וחוות דעת.אופן הגשת פניה להחלטות מיסוי במס הכנסה, מע”מ.דוגמאות לרולינג במיסוי בינלאומי.מדיניות המיסויתכנון מס במישור הבינלאומיחידושי חקיקהאמנת למניעת כפל המס, מקלטי מס, הסרת כשליים בירוקרטיים

סגל מרצים

רכז אקדמי: רו”ח יניב אנג’ל, MBT, מומחה בכיר במיסוי בינלאומי חבר ברשת ANTEA הבינלאומית.

קורס מומחה מס ערך מוסף (מע”מ) מורחב תרגול שומות – ON-LINE מלווה בקבלת קוד אישי וסיסמה לאתר הסטודנטים למשתתפים בלבד!
צפייה והורדה של מצגות ומאמרים, חידושים מובילים בתחומי מע”מ חידושי החקיקה והפסיקה למתן פתרונות.


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר “הפרקטיקה במיסוי בינלאומי” מטעם מכללת מישלב .


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע - 17:30-20:30


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב