ראשי » חשמל, תאורה קרינה ותכנון » בודק רעש מעבדתי מוסמך תעסוקתי / סביבתי

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

בודק רעש מעבדתי מוסמך תעסוקתי / סביבתי

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

בודקי רעש סביבתיים – עפ”י המשרד להגנת הסביבה
בודקי רעש תעסוקתיים – עפ”י רישיון משרד העבודה
(תקנות הבטיחות בעבודה – גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש התש”ס 2000)
רעש הינו בעיה גהותית נפוצה מאוד במפעלים, בארגונים במוסדות אולמות אירועים ועוד. הרעש גורם לפגיעה בשמיעה, שהיא מחלת המקצוע הנפוצה ביותר (מ רבית התביעות לנכות למוסד לביטוח לאומי). בנוסף הרעש מוגדר גם כ”מטרד סביבתי” המוגן על ידי המשרד להגנת הסביבה (ע”י בודקי רעש סביבתיים).
בדיקות הרעש במפעלים/ תעשיות מתבצעות על פי הנחיות מנהל הבטיחות והמעבדה הראשית  לגהות תעסוקתית באמצעות ( בודקי רעש תעסוקתיים מוסמכים מטעם התמ”ת ). תקנות הבטיחות בעבודה מעגנות את ההגדרות והחובות בנוגע להגנה על בריאותו של העובד.
החוק והתקנות למניעת מפגעים/ תקנות רישוי עסקים הגבירו את הצורך בביצוע מדידות רעש לקביעת רמות סיכון.
בדיקות רעש מתבצעות על פי הנחיות מנהל הבטיחות והמעבדה הראשית באמצעות בודקי רעש מוסמכים על פי חוק.
מטרת הקורס הקניית ידע מקצועי מורחב בנושא בדיקות רעש סביבתי/ תעסוקתי לעמידה בתקנים מחייבים הכנת דוחות רעש
מקצועיים/ חוות דעת ל: בתי משפט/ תעשיות/ מפעלים/ ארגונים/ ומוסדות מגזר פרטי + ציבורי.
הכשרה לבודק רעש מוסמך באמצעות הכנה ותרגול מעשי למבחני ההסמכה עם תרגול מעשי בשטח.


קהל יעד ותנאי קבלה

הנדסאים, מהנדסים מ.בטיחות ולבעלי תואר אקדמי מוכר בישראל, בתחומים:
אקוסטיקה, איכות הסביבה, בטיחות וגיהות, כימיה, פיזיקה, מדעי החיים, מדעי הטבע, חשמל, מכונות ומיזוג אוויר.
מהנדסים והנדסאים בתחומים האחרים כמו למשל אלקטרוניקה, מחשבים, תעשייה וניהול, יידרשו לאישור וועדת חריגים.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד מבוא ומושגי יסוד בתחום הרעשסיכונים בריאותיים/ השפעת הרעש על העובדמהו קול/ צליל/ רעש/ מה מיוצר ומה אסורגל הקול מאפיינים ותכונתיוהיקף תופעת הפגיעה מחשיפה לרעש – פתרונותתקנות הבטיחות בעבודה בנושא רעש התשמ”ד 2000הכרת מכשירי מדידה/ יחידות המדידה של הרעשספקטרום חדרי שמע/ סקלות מדידות רעשבקרה הנדסית להורדת חשיפת הרעשתכנון והכנת סקר רעש מקצועי למתן פתרונות  מיגוןשיטות מתקדמות להפחתת רעשתרגול dB דציבלים/ חיבור בין מפלסי הרעשאקוסטיקה במקומות סגוריםחישובי גלים אקוסטיים/ בליעה והדהודסימולציות ותרגול לקראת הכנה לוועדת בחינה ולקבלת רישיון בודק ומודד רעש מעבדתי מוסמך.אופן חישובי גלים אקוסטייםחישובי דוזת DOSE)  ) חשיפה יומיתחישוב רמה מותרת לרעש עפ”י טבלה גרף ונוסחהאמצעים למיגון רעש/ ציוד להגנת השמיעה NRR SNRמדידות רעש סקלות מדידה L.C.Aמצבי מדידה SLOW , FAST , PEAK , Leqדרישות מינהל הבטיחות למכשיר מדידת רעשמכשירי מדידה (מדי רעש מסוג LSLM / כיול מד רעש)תרגול מעשי בכייל מד רעש / ביצוע מדידות שטח בצוותיםבאמצעות מד רעש ודיזימטררעש בהיבט המשרד לאיכות – תרגול הסביבהרעש בהיבט משרד התמ”ת מה מותר מה אסורכתיבה ובניית דוחות של נהלי חובה – תמ”ת/הגנת הסביבהתרגולים מעשיים בשטח מדידות רעש בצוותיםבוחן מסכם תרגולים ומדידות רעש.  מעשי / עיוני.

סגל מרצים

רכז מקצועי דוד ג. – מהנדס RF בודק מוסמך רעש סביבתי תעסוקתי מומחה למיגון רעש


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב