ראשי » אש, בטיחות ומצבי חירום » ניהול בטיחות באירועים המוניים

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

ניהול בטיחות באירועים המוניים

מסלולי לימוד
בוקר
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

בישראל מתקיימים אירועים המוניים אשר מאופיינים בריכוז קהל רב בעל אפיונים שונים.
לאורך השנים נוצר תקן במכון התקנים , תקן 5688 עפ”י דרישות כיבוי אש, משטרה, מד”א, רשויות מקומיות ועוד לבטיחות כל אדם הנוטל חלק באירוע.
בעשור האחרון הולכת וגדלה הדרישה לאנשי מקצוע מיומנים בתחום ניהול בטיחות אירועים המוניים. כל אירוע מהווה היום הפקה מורכבת המחייב כישורי ניהול לצד ידע מקצועי רחב בתחום אירועים המוניים ועמידה בדרישות תקנים מחייבים של גורמי האכיפה, משטרה, כבאות, זאת לאור אירועים שהסתיימו באופן טרגי כמו אסון ורסאי, פסטיבל ערד, אסון גשר המכבייה.
מטרת הקורס הינה הקניית ידע מקצועי וקבלת כלי ניהול מתקדמים בתחום בטיחות חרום וביטחון באירועים המוניים לעמידה בדרישות הבטיחות. הכרות מעמיקה בדרישות תקנות רישוי עסקים ומערך הרישוי של אירוע המוני במגזר הפרטי ציבורי כולל אשורי מוסדות של נציבות כבאות ,משטרה,מ.ד.א, מ.הבריאות ,מ.להגנת הסביבה ועמידה בתקן בטיחות 5688 לניהול בטיחות באירועים המוניים ותוספת סעיפים רלוונטיים בחוק תכנון ובניה בפרק בטיחות אירועים המוניים. הכנת תוכנית בטיחות לאירוע המוני מול משטרת ישראל.


קהל יעד ותנאי קבלה

אנשי מקצוע בתחום ניהול בטיחות אירועים המוניים.


נושאי לימוד

מבין נושאי הלימוד סקירת תקן ישראלי 5688 ביטחון באירועים המוניים / מערכות ניהול הבטיחותדרישות נוהל בטיחות באירועים המוניים תקן 5688 חלק 1/2סיווג אירועים נוהלי עבודה לקבלת אשור לאירוע המוניהיבטי בטיחות רלוונטיים לאירועים המוניים עפ”י סוג הצרכןזיהוי סיכונים בניהול אירועים המונים, קביעת דרכים למניעתםסקירת מוקדי הבטן הרכה באירועים המוניים – נקודות כשלמידת השליטה בסיכונים ומידת ההפחתה של הסיכונים באתר או בתהליךהכנת תיק שטח מקצועי לניהול אירועים המונייםסקר מפגעים לתהליך שיטתי לאיתור מפגעים באירועים המונייםאחריות מקצועית אישית של ממונה אירועים המוניים/משפטיבטיחות בתכנון אירועים המוניים – ניתוח תרחישיםבניית תוכנית בטיחות מתאימה ותיק שטח מעשיהקניית כלים ומיומנות ניהול ניתוח אירועים – שיפור ביצועיםטפסים וטבלאות לבחינת קבלת אישור אירועים המוניים מגזר פרטי, ציבוריחוק הבטיחות במקומות ציבוריים (תשכ”ג 1962)חוק ותקנות רישוי עסקים אירועים המונים הגדרת ממלאי תפקידפקודת המשטרה (נוסח חדש) תשל”א 1971דרישות והכרת ארגוני החירום/תפקיד מבנה ארגונידרישות משטרת ישראל/מ.הבריאות/מ.להגנת הסביבהעקרונות לעבודת המטה השפה המשותפת (חוץ ופנים ארגוני)תיק שטח, תיק רשותי התאמה לדרישות החוקמידע ודוברות כלי אופרטיבי לניהול אירועניהול אירוע מבצעי, דגש על תחומי אחריות – סימולציותהערכת סיכונים, בקרת סיכונים, זיהוי גורמי סיכון / פתרונות שטחיסודות חירום וביטחון באירוע המוניסיוג מאפייני בטיחות, בריאות, חרום וביטחוןנוהל קבלת אישורים למבנים זמניים באירועים המונייםתרגול ומבחן מסכם/סיור מקצועי

סגל מרצים

רכז מקצועי: גיא ק. מומחה אירועי אבטחה מורכבים בארץ ובחו”ל,היחיד בישראל המוסמך בישראל לתכנון וניהול Crowd Management
מהנדס קונסטרוקטוררמי ש. יור’ הועדה לאירועים המוניים תמ”ת מכון התקנים


תעודות

לעומדים בדרישות הקורס תוענק:
תעודת “ניהול בטיחות באירועים המוניים” מטעם מכללת מישלב.
* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס – בתוספת תשלום.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול בוקר: אחת לשבוע - 09:00-15:00


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב