ראשי » בנייה תשתית מיזוג אוויר ונגישות » תמחירן ובקרה תקציבית

ההרשמה בעיצומה

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב

תמחירן ובקרה תקציבית

מסלולי לימוד
ערב
מיקום
תל אביב / למידה מרחוק
מתכונת למידה
פרונטלית / מקווננת (זום)


הקורס ומטרותיו

הקורס המקיף והיוקרתי ביותר בארץ בהכשרת תמחירן ובקרה תקציבית SENIOR COSTER & BUDGET CONTROL
מערכת תקציב תמחיר ובקרה הינו כלי מרכזי לשליטה על יכולת הישרדות. תמחיר עוסק באיסוף נתונים, חישוב וניתוח עלויות כפי שעושה הדווח הפיננסי. לעיתים, למרות שגשוג במכירות ובתהליכי הייצור, העסק מפסיד. זה הזמן לבדוק את התמחור, ניתוח העלויות במסגרת ההתנהלות השוטפת ובניית מערכת תמחיר שתוכל להתמודד עם מורכבות המידע הדרוש לקבלת החלטות.

מטרת הקורס: הקניית ידע מקיף ושיטות לבניית תקציב לניהול פרוייקטים, ניתוח נקודות איזון, תרגול כלי בקרה, בניית דוחות הנהלה מקצועיים, בניית תוכנית מעקב ובקרה תקציבית חכמה, זיהוי חריגות תקציביות בניהול פרויקטים ועצירתן בזמן, כלים לשליטה בנתוני הביצוע ושיפור ביצועים, הקניית כלים מעשיים לביצוע בקרה שוטפת תוך ניהול ותכנון תקציב, תהליכי יזום וגיבוש תחזיות ואומדנים, הכרות עם שיטות חדשות ויכולות טכנולוגיות לעמידה בדרישות המשתנות, סל חידושים בבנית מערכת תמחור לעמידה בדרישות שתגדיל את היתרון שלך בהשוואה למתחרים, תרגול כלי בקרה תקציבית, סל חידושים בתחום חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית, מקומה של החשבונאות בתמחור, הדווח החשבונאי, תזרים מזומנים מול הדווח הניהולי, תמחיר במתכונת רווח והפסד ותזרים מזומנים, כלי שליטה ב-3 מרכיבים מרכזיים (משאבים, תקציב, זמן הפרויקט), יכולת סגירת תקציב להצלחה של מנהלי הפרויקטים, בניית דוחות הנהלה והדמיה להצגה בישיבות מנהלים.


קהל יעד ותנאי קבלה

אנשי כספים, רואי חשבון, כלכלנים, תמחירנים, מנהלי חשבונות ראשיים, מנכ”לים, בעלי עסקים, מנהלי ביניים וחברות בענף התעשיה והשירותים, מנהלי פרוייקטים (בנייה), מהנדסים/הנדסאים (בניין), חשבי כמויות (בנייה), קבלנים וחברות בענף הבניה.


נושאי לימוד

מבוא לתמחור מקצועי | אסטרטגיות תמחור תפקידו של התמחירן בארגון מונחים ומטרות בתמחירהשוואה בין חשבונאות פיננסית לחשבונאות ניהוליתההבדל בין תמחור COSTING להמחרהPRICNGזיהוי מי הלקוחות מקומה של החשבונאות בתמחורמערכות בקרת תמחיר מסמכים תעוד ובקרה
דוחות כספיים כבסיס לתמחור הוצאות הכנסות ריווחיות כיצד משמשים הדוחות הכספיים כבסיס לתמחורהכרות עם הדוחות השונים והקשר ביניהםהפקת דו”ח תקציב מול ביצוע במשולב עם המערכת החשבונאיתדוחות כספיים ככלי לזיהוי כשלים פיננסים
תזרים מזומנים ככלי ניהול CASH FLOW תכנון חכם הדוח החשבונאי על תזרים מזומנים ומול הדוח הניהולימערכת שליטה וניהול מזומנים זיהוי תהליכים שמירה ותכנוןתזרים מזומנים ככלי תכנוני , סוגי תזרימי מזומניםזיהוי סיכונים וההתמודדות בזמן אמת בדיקת ריווחיות||דוחות
שיטות תמחיר מסורתי| תמחיר ABC תמחיר מתקדם תמחיר ספיגה מול תמחיר תרומה תמחיר הזמנה תמחיר תהליךהעמסת עלויות עקיפות העמסת חסר ויתר תמחיר תקן |וסטיותתמחיר ABC תמחור מוצרים ושרותים מה הם מחוללי עלותשליטה והבנת התמחיר בתהליכי העבודה יצור שווק שרותתמחור השכר נקודות איזון רכיבי השכר|,תעריף שעתי ייצור כמות
תהליך היזום וגיבוש אומדנים שלבי היזום בניית תקציב בניית תקציב ובניית אומדנים שיטות חלפות מיפוי צרכי הפרוייקטחלפות לניתוח עיסקי סוגי משאבים ROI NPV BEFפרקטיקה תרגול מעשי בפרוייקטים LIVE
בקרת תקציב, תכנון ובניית תזרים מזומנים לפרויקטים תכנון ובקרת תזרים מזומנים בפרוייקטים, תהליכי הבקרהקביעת מיומנות ואבני דרך לבקרה תקציבית וקבלת יתרוןניהול תקציב חכם למניעת חרגיות תקציביות העלולות לגרוםלהפסדים שימוש במדדי ביצוע לחריגות תרגול מעשי בפרוייקטים
מבנה מחלקות כספים והתמחיר בארגונים כלכלן BUSINESS FIANCE|תקציבאי COST BUDGET CONTROLאיסוף נתונים על פעילות העסק מבנה הארגון פיתוח יכולות וקריירהמקומו של רו”ח כאחד הגורמים המשקללים לקביעת מחיריםשילוב מערכת התמחיר למערכות התפועליותניתוח נקודות איזון קבלת החלטות וניתוחי עלויות בארגון
יסודות החשבונאות |תקציב ותכנון| מאזן בוחן דוחות כספיים מאזן בוחן ועד לדוחות כספיים תקינות המידע הפיננסי סקירה מקיפהבניית כלים להגדרת ערכי המלאי |רכוש קבוע בנקודות מדידההתאמת עץ המוצר והתוצר ההנדסי אל מערכת חישוב העלויותניתוח והבנת ביצועי העסק לקבלת החלטות עסקיות
מונחי יסוד בתמחור, קביעת אסטרטגיה מתאימה לעסק סוגי עלויות עלות קבועה , עלות משתנה,עלות ישירה עלות עקיפההוצאות ישירות מול עקיפות|הוצאות קבועות מול משתנותהוצאות קבועות למחצה העמסת עלויות|עקיפות|ייצור|מחלקות שרותמידע פנימי,ניתוח שיטת התמחור קשרי לקוחות, כישורי ניהול ותכנון
תקציב ככלי ניהול, סוגי תקציב, כלים למעקב ובקרה שילוב הבקרה בתקציב ליצירת כלי ניהול CAPEX OPEXתכנו תקציב בקרת התקציב ותיקון ליקויים נקודות תורפההקשר בין תקציב לתוכנית עבודה| תוכנית עסקיתהקשר בין תקציב לתזרים מזומנים תקציב כלי ניהול בפירמה העסקיתניהול פיננסי מעקב ובקרה תקציבי קביעת מדדים, כדאיות הפרוייקט
תכנון ובקרת תקציב ניהול איכותי ובקרה שוטפת פרקטיקה בניית תקציב מבוסס לוגיקת ניהול הפרוייקט וסעיף בלתי צפוי (בצ”מ)גיבוש תקציב עפ”י סעיפי התקציב פירוק המשימות (WBS)פירוק התקציב לסעיפים ברי שליטה גיאוגרפי, מקצועי לזיהוי חריגות
תהליכי רכש והתקשרויות בפרויקטים תרגול מעשי הבנת מטרות הרכש ביצוע הרכש בהינתן תקציב שיטות התקשרויותבחינת שיטות התקשרויות עפ”י תנאי הפרוייקטשילוב שיטות התקשרוייות עפ”י אופי הפרוייקט ניהול סיכוני רכשניהול סיכונים ברכש בפרוייקטים בנייה,רכש עסקי, רכש פרטי ,ציבורי

סגל מרצים

רכז אקדמי רו”ח סנדרוביץ CFO מומחה לתמחיר וניהול כספים סמנכ”ל כספים חב הייטק  תנובה, קונצרן המזון  חב’ בינלאומיות
רו”ח ליאור אגאי מומחה לתמחיר וניהול כספים סמנכ”ל כספים יועץ כלכלי בכיר למגזר הממשלתי בכיר מינהל הרכש ההשלתי
דני חייט MSM  בניהול תפעול פרויקטים  יועץ ומתכנן  מלווה פרויקטים  במגזר העסקי ממשלתי מבכירי הענף בישראל
כב’ השופטת המחוזית צימרינג בית המשפט המחוזי :תמחיר| תמחור בקרה תקציבית  בראי בית  המשפט


תעודות

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם בקורס תוענקנה ת.גמר:
תמחירן & בקרה תקציבית מטעם מכללת מישלב.


מסלולי לימוד

מתכונת: למידה פרונטלית / למידה מקווננת (זום).
מיקום: תל אביב (כיכר המדינה) / למידה מקווננת (זום).
מסלול ערב: אחת לשבוע


  גרסת הדפסה (PDF)
* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד, לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים, עפ"י שיקול דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה, תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
זה הזמן שלך ללמוד מקצוע!
מלאו את הפרטים לקבלת ייעוץ או רישום:
 מאשר/ת את תקנון אתר מישלב